กำหนดการ

กำหนดการ
           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที 3
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2

เวลา กิจกรรม
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
เวลา 09.00-09.20 น.  พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
    กล่าวปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
    กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
เวลา 09.20-09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
  กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

เวลา 09.45-10.00 น.

ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดยศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

เวลา 10.30 – 12.00 น.

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน”
 

Speaker

1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft to International Level
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe
Moderator :  Sommart Krawkeo

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-13.20 น. นำเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม
เวลา 13.20-13.40 น. นำเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการ ท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ำเชี่ยว” ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร
เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
 

1.รองศาสตราจารย์วิมล ดำศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย
2.นายนิคม นกอักษร   เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ

เวลา 13.00-16.00 น. นำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์
เวลา 16.30-17.00 น.

– มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ
– ปิดการประชุม

ผู้แปลภาษา 1.นายสมมตรา เกราะแก้ว 2. นางสาวชนัยชล ดำศรี  3. นางสาวนุชนาฎ สุขแก้ว

นิทรรศการ ศิลปหัตถกรรมอาเซียน
* นิทรรศการ:  ศิลปหัตถกรรมอาเซียน 10 ประเทศอาเซียน     ณ โถงกลางชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
* การสาธิตศิลปหัตถกรรม  ณ โถงกลางชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

 

กลุ่มที่ 1 ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม (ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอื่นๆ)

เวลา กิจกรรม
เวลา 13.00-16.00 น. นำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา
ห้องประชุม 1   (ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ชวน เพชรแก้ว,รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ, รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ ศรีนิมิต)
1.    งานสร้างสรรค์ประติมากรรมชุด “บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ”     
       พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์   
2.    การสร้างสรรค์ระบำลีลาชาชัก    
       สุพัฒน์  นาคเสน, สุณี  ลิมป์ปิยพันธ์, พรทิพย์ มหันตมรรค, ชยพร  ไชยสิทธิ์ และจุลิ่ม  พรมนิน
3.    ฮั้วก๋วน : มงกุฏดอกไม้ไหวแห่งชาติพันธุ์บาบ๋า     
       วิกรม กรุงแก้ว
4.    สายยันต์  ภูมิปัญญาการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายสำนักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช     
       นิวัฒน์ ประจักษ์, เดโช  แขน้ำแก้ว, อุดมศักดิ์ เดโชชัย และจิตติมา ดำรงวัฒนะ
5.    อัตลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์วัฒนธรรมเปอรานากันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดตรังและภูเก็ต    
       ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา และกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา
6.    ศิลปหัตถกรรม : รูปแบบ คตินิยม และอิทธิพลต่อชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา    
       ธีระ จันทิปะ
เลขาประจำกลุ่ม นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว และ นางสาวสุจิกา ย่องจีน
 

กลุ่มที่ 2 ศิลปหัตถกรรมกับงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า

เวลา กิจกรรม
เวลา 13.00-16.00 น. นำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา
ห้องประชุม 2  (ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์เรวัต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย แก้วดี)
1.    Design & Produce Decoration Supplements by Using Southern Local Textiles
Sutham Makaval 
2.    เครื่องประดับเซรามิก : ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรม    
ธนกฤต  ใจสุดา, ภัทรา  ศรีสุโข, และณภัค  แสงจันทร์
3.    แนวทางการศึกษาผ้ายกนครศรีธรรมราชเพื่อประยุกต์สู่การออกแบบเครื่องประดับ    
ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
4.    การอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสาน โดยแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
ภริตพร  แก้วแกมเสือ 
5.    การสำรวจลวดลายเครื่องปั้นดินเผากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กษิญา เก้าเอี้ยน 
6.    การพิมพ์สกรีนด้วยวัสดุในท้องถิ่นโดยไม่ถ่ายแบบ    
อริยา  กัณฑลักษณ์
7.    The creative patterns to value of batik in South of Thailand     
Worasuda Khwansuwan
เลขาประจำกลุ่ม โกสินธุ์ ศิริรักษ์
 

ดาวน์โหลดกำหนดการ