เกี่ยวกับเรา

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ โทรสาร 0-7567-2508-10 โทรสาร 0-7567-2507 อีเมล์ cultural.wu@gmail.com

เจ้าภาพร่วม
ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบไปด้วย
– สำนักวิชาศิลปศาสตร์
– สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
– สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
– ศูนย์กิจการนานาชาติ
ภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบไปด้วย
– สถาบันทักษิณคดีศึกษา

รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
โดยทั่วไปสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยมือเรียกว่าหัตถกรรม (craft, handicraft) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การใช้สอย ต่อมาเมื่อมีประโยชน์ใช้สอยสมบูรณ์แล้ว มนุษย์จึงสร้างให้มีฝีมือสูงขึ้น โดยใช้ทักษะเฉพาะตัว ผสานกับความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และความงดงาม ทำ ให้งานหัตถกรรมมิได้เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องใช้เท่านั้น แต่มีความงาม แฝงภูมิปัญญาและค่านิยมของชุมชน ซึ่งเป็นต้นเค้าของสิ่งที่เรียกกันภายหลังว่า ศิลปะ(art) และเรียกหัตถกรรมที่มีคุณลักษณะดังกล่าวว่า ศิลปหัตถกรรม (art and craft) มนุษย์ใช้ศิลปหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวัน สนองความเชื่อทางศาสนา หรือเสริมอำนาจบารมีของชนชั้น (หัตถกรรมกับศิลปหัตถกรรมนั้น แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดยาก ดังนั้น ศิลปหัตถกรรม ซึ่งหมายรวมถึงหัตถกรรมด้วย)ก่อนจะสร้างศิลปะที่เรียกว่า วิจิตรศิลป์ (fine art) ให้มีคุณค่าและมีความงามในตัวเองมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ศิลปะที่สร้างเพื่อประโยชน์ใช้สอยมากว่าคุณค่าทางสุนทรียภาพ เรียก ประยุกต์ศิลป์ (applied art) หรือศิลปะประยุกต์ แต่กระนั้นก็ตาม ศิลปะทั้งสองประเภทนี้ก็ยากที่จะแยกจากกันชัดเจน เพราะมักเกี่ยวเนื่องกันเสมอ หัตถกรรมเป็นรากเหง้าสำคัญของศิลปะประจำชาติ ทั้งตะวันออกและตะวันตก เฉพาะในประเทศไทยนั้นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่สะท้อนขนบประเพณีความเชื่อ ประวัติศาสตร์ทองถิ่น จนถึงภูมิปัญญาต่างๆ นอกจากนี้งานด้านหัตถกรรมยังเป็นตัวแปรที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจที่มาจากงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่กลุ่มประเทศอาเซียน

จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ปีพ.ศ.2549 ที่บาหลี ผู้นำอาเซียนได้แสดงเจตนารมณ์ใน Bali Concord II เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยประชาคมในสามเสาหลัก ในส่วนของประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็น ประชาคม ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการให้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนามนุษย์ 2.การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 6. การลด ช่องว่างทางการพัฒนา (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ , 2556) จากความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ งานหัตถกรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจในกลุ่มอาเซียนและยกระดับเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมงานหัตถกรรมในสาขาต่างผ่านรูปแบบและกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป ในหลายประเทศพยายามส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรที่ส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรม (The Crafts Council) เพื่อให้ศิลปหัตถกรรมสามารถเติบโต พัฒนางานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ดังนั้น หากได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัตถกรรมของประเทศไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาและประชาชนเข้าถึงศิลปหัตถกรรมร่วมของภูมิภาคและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของอาเซียน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนต่อไปในอนาคต อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงร่วมกันกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด”ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสร้างพื้นที่บูรณการทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะช่วยทำให้วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการก้าวไปข้างหน้าของประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง
2.  เพื่อสร้างเวทีประชุมสัมมนาที่นักวิชาการ ศิลปิน และผู้สนใจ ในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน
3.  เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน และแนวทางที่จะพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง
4.  เพื่อสร้างฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในอนาคต

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ มีพื้นที่บูรณการทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะช่วยทำให้วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการก้าวไปข้างหน้าของประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง
2.  นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน
3.  นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถสร้างความรู้ใหม่ๆด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน และแนวทางที่จะพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง
4.  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สามารถเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน กำลังดำเนินการซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในอนาคต

4. วัน และสถานที่การจัดประชุมวิชาการ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  สถานที่ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5. กิจกรรมการจัดประชุม
1.  ปาฐกถาพิเศษ “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
2.  การจัดเสวนาประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
3.  การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentations) “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” ในมิติดังนี้
3.1 ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม (วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม)
3.2 ศิลปหัตถกรรมกับงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า
3.3 ศิลปหัตถกรรมกับสิ่งแวดล้อม
3.4 ศิลปหัตถกรรมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
3.5 ศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน
4. การจัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรม “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
5. การสาธิตศิลปหัตถกรรมประจำถิ่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน

6. เนื้อหาของการประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด”ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” ประกอบไปด้วยมิติต่างๆดังนี้
1. ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม ( ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอื่นๆ)
2. ศิลปหัตถกรรมกับงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า
3. ศิลปหัตถกรรมกับสิ่งแวดล้อม
4. ศิลปหัตถกรรมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
5. ศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน

การส่งบทคัดย่อบทความ และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบด้วย
– ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อลงในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ
– ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อรับพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ TCI กลุ่ม 2)
หรือผู้เขียนสามารถเลือกลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) แต่สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

โดยผู้นำเสนอผลงานต้องจัดทำรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มของการประชุม โดย download เอกสารได้ที่ website: https://wacc.wu.ac.th ผู้นำเสนอใช้เวลาในการนำเสนอ 20 นาที ประกอบด้วยผู้นำเสนอ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 5 นาที ผู้นำเสนอบทความกรุณาระบุ ชื่อผู้นำเสนอ และสังกัดให้ชัดเจน

วิธีการส่งบทความ ส่งบทความ มาที่ e-mail : cultural.wu@gmail.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://wacc.wu.ac.th ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

การพิจารณาบทความที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน

7. ปฏิทินการดำเนินงาน
1. เปิดรับ บทคัดย่อ หรือ บทความฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2. คณะกรรมการพิจารณาบทความและแจ้งผลให้เจ้าของบทความปรับแก้ไข วันที่ 13- 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3. เจ้าของบทความส่งบทความที่ปรับแก้ไขและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
4. ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561
5. ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
6. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

8. กลุ่มเป้าหมาย/ค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน
– นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป นักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก
นำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 50 คน
ค่าลงทะเบียน (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ) – นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 1,000 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
– อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จำนวน 200 คน
– ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงานชำระเงิน 500 บาท จะได้รับเอกสาร
(Abstracts Book) อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
– นักศึกษาร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 300 คน (ไม่ค่าลงทะเบียน)

9 . วิธีการชำระเงิน
ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทคัดย่อและบทความวิจัย ซึ่งจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ https://wacc.wu.ac.th 1.หลังจากเจ้าของบทความส่งบทความที่ปรับแก้ไขแล้ว ให้ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1. โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776- ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3”)
2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายัง e-mail: cultural.wu@gmail.com
3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้
4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเพ็ญนภา วัยเวก อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-2508, ถึง 10 , 080 -145-1064 โทรสาร 0-7567-2507 e-mail: cultural.wu@gmail.com สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://wacc.wu.ac.th

11. ผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต : การเรียนรู้ศึกษา ทำความเข้าใจ เนื้อหาทางวิชาการ ศิลปหัตกรรมอาเซียน ในมิติต่างๆ ดังนี้
1. ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม ( ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอื่นๆ)
2. ศิลปหัตถกรรมกับงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า
3. ศิลปหัตถกรรมกับสิ่งแวดล้อม
4. ศิลปหัตถกรรมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
5. ศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
1. สามารถบูรณการและสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ศิลปหัตกรรมอาเซียน ในมุมมองและมิติของประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะช่วยทำให้วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการก้าวไปข้างหน้าของประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง
2. สร้างเวทีประชุมสัมมนาที่นักวิชาการ ศิลปิน และผู้สนใจ ในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน
3. เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน และแนวทางที่จะพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง
4. การสร้างฐานข้อมูล ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม ที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่สังคม
4.1 บทความวิชาการที่นำเสนอในเวที
4.2 หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ

12. ความพร้อมของโครงการ
เป็นโครงการที่ได้วางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้าอย่ารัดกุม มีการประสานนักวิชาการ และสถานที่ในการจัดงานไว้ล่วงหน้า

13. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางลดความเสี่ยง
ความเสี่ยง : ในเรื่องจำนวนนักวิชาการที่มีความสนใจในการส่งผลงานและการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเด็น “ศิลปหัตถกรรม” จะต้องใช้เวลาในการประสานงาน
แนวทางลดความเสี่ยง : โดยจะต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงทางดานศิลปวัฒนธรรมหรือคณะที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น มนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ ของแต่ละประเทศโดยตรง